{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/8 طراح سوال: حامد نوری کد سوال: 9601009
مهلت پاسخ: 1396/1/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تقسیم سود نقدی سهام
سوال :

کدام گزینه در باره تقسیم سود نقدی سهام، صحیح است؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد.
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد.
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد.
تقسیم سود نقدی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در باره تقسیم سود نقدی سهام، صحیح است؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
پاسخ صحیح:
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سهم شرکت قبل و بعد مجمع
‌طبق دستورالعمل اجرایی توقف نماد شرکت های بورسی، نماد شرکت‌های بورسی حداکثر ۲ روز کاری قبل از تشکیل جلسه مجمع یا جلسه هیئت مدیره (در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد افزایش سرمایه تصمیم‌گیری می‌شود) متوقف می‌شود. در زمان توقف نماد، سهامداران تا بازگشایی دوباره نماد قادر به خرید و فروش سهم آن شرکت نخواهند بود.  اگر در مجمع تصمیم بر تقسیم سود نقدی گرفته شده باشد، شرکت حداکثر تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارد که این سود را بین سهامداران تقسیم کند.
‌اگر فردی در زمان برگزاری مجمع دارای سهم شرکت باشد، مشمول دریافت سود نقدی (در صورت تصویب مجمع) خواهد شد.‌
فرض کنید فردی در تاریخ ۲ دی ماه سال مشخصی سهم اخابر را خریداری نموده است. نماد در تاریخ ۴ دی ماه همان سال برای شرکت در مجمع عمومی سالانه متوقف شده است. مجمع این سهم در ۶ دی ماه برگزار شده و سهامداران تصمیم به تقسیم سودی نقدی به مبلغ ۶۰ تومان در تاریخ ۱۵ بهمن گرفته اند، اگر پس از بازگشایی نماد، سهامدار سهم خود را در مثلاً تاریخ ۲۵ دی بفروشد، در این شرایط (یعنی حتی با فروش سهم پس از برگزاری مجمع مذکور و پیش از زمان تقسیم سود نقدی) از سود نقدی که در مجمع به تصویب رسیده بهره‌مند خواهد شد.
‌نکته: پیگیری‌های مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع (شامل یود نقدی، افزایش سرمایه و …) بر عهده سهامدار است. چنانچه پیشتر بیان شد، سهامداران می‌توانند آگهی‌های مربوطه را در سایت کدال مشاهده و بررسی نمایند.‌
نکته: زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.‌
به‌ طور مثال فرض کنید قیمت سهم اخابر قبل از مجمع ۲۰۰ تومان است و در مجمع تصمیم به تقسیم سود نقدی ۱۵ تومان گرفته شده باشد. قیمت ابتدایی تابلو نماد در زمان بازگشایی ۱۸۵ تومان خواهد بود. اما قیمت اولین معامله در روز بازگشایی (پس از برگزاری مجمع) بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و محدودیت نوسان پنج درصد معمول برای سهم اعمال نخواهد شد.

تقسیم سود نقدی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در باره تقسیم سود نقدی سهام، صحیح است؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0
پاسخ تشریحی :

سهم شرکت قبل و بعد مجمع
‌طبق دستورالعمل اجرایی توقف نماد شرکت های بورسی، نماد شرکت‌های بورسی حداکثر ۲ روز کاری قبل از تشکیل جلسه مجمع یا جلسه هیئت مدیره (در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد افزایش سرمایه تصمیم‌گیری می‌شود) متوقف می‌شود. در زمان توقف نماد، سهامداران تا بازگشایی دوباره نماد قادر به خرید و فروش سهم آن شرکت نخواهند بود.  اگر در مجمع تصمیم بر تقسیم سود نقدی گرفته شده باشد، شرکت حداکثر تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارد که این سود را بین سهامداران تقسیم کند.
‌اگر فردی در زمان برگزاری مجمع دارای سهم شرکت باشد، مشمول دریافت سود نقدی (در صورت تصویب مجمع) خواهد شد.‌
فرض کنید فردی در تاریخ ۲ دی ماه سال مشخصی سهم اخابر را خریداری نموده است. نماد در تاریخ ۴ دی ماه همان سال برای شرکت در مجمع عمومی سالانه متوقف شده است. مجمع این سهم در ۶ دی ماه برگزار شده و سهامداران تصمیم به تقسیم سودی نقدی به مبلغ ۶۰ تومان در تاریخ ۱۵ بهمن گرفته اند، اگر پس از بازگشایی نماد، سهامدار سهم خود را در مثلاً تاریخ ۲۵ دی بفروشد، در این شرایط (یعنی حتی با فروش سهم پس از برگزاری مجمع مذکور و پیش از زمان تقسیم سود نقدی) از سود نقدی که در مجمع به تصویب رسیده بهره‌مند خواهد شد.
‌نکته: پیگیری‌های مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع (شامل یود نقدی، افزایش سرمایه و …) بر عهده سهامدار است. چنانچه پیشتر بیان شد، سهامداران می‌توانند آگهی‌های مربوطه را در سایت کدال مشاهده و بررسی نمایند.‌
نکته: زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.‌
به‌ طور مثال فرض کنید قیمت سهم اخابر قبل از مجمع ۲۰۰ تومان است و در مجمع تصمیم به تقسیم سود نقدی ۱۵ تومان گرفته شده باشد. قیمت ابتدایی تابلو نماد در زمان بازگشایی ۱۸۵ تومان خواهد بود. اما قیمت اولین معامله در روز بازگشایی (پس از برگزاری مجمع) بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و محدودیت نوسان پنج درصد معمول برای سهم اعمال نخواهد شد.

این سوال لغو شده است.

تقسیم سود نقدی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در باره تقسیم سود نقدی سهام، صحیح است؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما صحیح است
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
پاسخ شما صحیح است
سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: به همه افرادی که سهام شرکت را در بازه زمانی دو ماه قبل تا دو ماه بعد از برگزاری مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، خریداری کرده اند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به سهام دارانی که قبل از مجمع عمومی عادی مربوط به تقسیم سود، سهام را فروخته اند و بعد از مجمع مجددا سهام خریده اند سود نقدی تعلق می گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به تقسیم سود، صاحب سهم بوده اند مشمول دریافت سود نقدی میشوند. 0
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: به سهام دارانی که با بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی مربوط به تقسیم سود، سهم را بلافاصله خرید نمایند، سود نقدی تعلق می گیرد. 0
پاسخ تشریحی :

سهم شرکت قبل و بعد مجمع
‌طبق دستورالعمل اجرایی توقف نماد شرکت های بورسی، نماد شرکت‌های بورسی حداکثر ۲ روز کاری قبل از تشکیل جلسه مجمع یا جلسه هیئت مدیره (در خصوص اختیارات تفویض شده توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد افزایش سرمایه تصمیم‌گیری می‌شود) متوقف می‌شود. در زمان توقف نماد، سهامداران تا بازگشایی دوباره نماد قادر به خرید و فروش سهم آن شرکت نخواهند بود.  اگر در مجمع تصمیم بر تقسیم سود نقدی گرفته شده باشد، شرکت حداکثر تا ۸ ماه پس از برگزاری مجمع فرصت دارد که این سود را بین سهامداران تقسیم کند.
‌اگر فردی در زمان برگزاری مجمع دارای سهم شرکت باشد، مشمول دریافت سود نقدی (در صورت تصویب مجمع) خواهد شد.‌
فرض کنید فردی در تاریخ ۲ دی ماه سال مشخصی سهم اخابر را خریداری نموده است. نماد در تاریخ ۴ دی ماه همان سال برای شرکت در مجمع عمومی سالانه متوقف شده است. مجمع این سهم در ۶ دی ماه برگزار شده و سهامداران تصمیم به تقسیم سودی نقدی به مبلغ ۶۰ تومان در تاریخ ۱۵ بهمن گرفته اند، اگر پس از بازگشایی نماد، سهامدار سهم خود را در مثلاً تاریخ ۲۵ دی بفروشد، در این شرایط (یعنی حتی با فروش سهم پس از برگزاری مجمع مذکور و پیش از زمان تقسیم سود نقدی) از سود نقدی که در مجمع به تصویب رسیده بهره‌مند خواهد شد.
‌نکته: پیگیری‌های مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع (شامل یود نقدی، افزایش سرمایه و …) بر عهده سهامدار است. چنانچه پیشتر بیان شد، سهامداران می‌توانند آگهی‌های مربوطه را در سایت کدال مشاهده و بررسی نمایند.‌
نکته: زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.‌
به‌ طور مثال فرض کنید قیمت سهم اخابر قبل از مجمع ۲۰۰ تومان است و در مجمع تصمیم به تقسیم سود نقدی ۱۵ تومان گرفته شده باشد. قیمت ابتدایی تابلو نماد در زمان بازگشایی ۱۸۵ تومان خواهد بود. اما قیمت اولین معامله در روز بازگشایی (پس از برگزاری مجمع) بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و محدودیت نوسان پنج درصد معمول برای سهم اعمال نخواهد شد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}