{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/6 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9601006
مهلت پاسخ: 1396/1/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نفوذ قیمت پایانی در قبول شکست خط روند
سوال :

چند درصد نفوذ قیمت پایانی برای قبول شکست خط روند بلند مدت نیاز است؟
تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهای آن

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 1درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1درصد
گزینه {{1+1}}: 2درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2درصد
گزینه {{2+1}}: 3 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3 درصد
گزینه {{3+1}}: 5 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 5 درصد
نفوذ قیمت پایانی در قبول شکست خط روند
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد نفوذ قیمت پایانی برای قبول شکست خط روند بلند مدت نیاز است؟
تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهای آن

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3 درصد
پاسخ صحیح:
3 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شکست خط روند‌
تشکیل قیمت پایانی در انتهای یک روز معاملاتی زیرخط روند در یک روند صعودی، بالای خط روند در یک روند نزولی، بسیار از نفوذهای قیمتی در طول روز معاملاتی مهم‌تر تلقی می‌شود، درعین‌حال تا زمانی که این نفوذ قیمت پایانی به‌اندازه کافی در خط روند نباشد، اکثر تحلیل‌گران با استفاده از فیلترهای زمان و قیمت برای تشخیص اعتبار این خط روند‌ها و حذف این اخطارهای مشکوک استفاده می‌کنند.
‌نفوذ ۳ درصد قیمت پایانی در خط روند، فیلتر قیمت محسوب می‌شود و اغلب برای شکسته شدن خطوط روند بلند‌مدت به کار می‌رود و درواقع این مقدار نفوذ به‌عنوان شکسته شدن قطعی خط روند محسوب می‌شود. برای دوره‌های کوتاه‌مدت معیار ۱ درصد نفوذ بهتر است.
‌تحلیل‌گران بازار سرمایه نفوذ کامل همه قیمت‌ها اعم از قیمت بالایی و قیمت پایینی و قیمت پایانی را برای این منظور الزامی می‌دانند.

نفوذ قیمت پایانی در قبول شکست خط روند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد نفوذ قیمت پایانی برای قبول شکست خط روند بلند مدت نیاز است؟
تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهای آن

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0
پاسخ تشریحی :

شکست خط روند‌
تشکیل قیمت پایانی در انتهای یک روز معاملاتی زیرخط روند در یک روند صعودی، بالای خط روند در یک روند نزولی، بسیار از نفوذهای قیمتی در طول روز معاملاتی مهم‌تر تلقی می‌شود، درعین‌حال تا زمانی که این نفوذ قیمت پایانی به‌اندازه کافی در خط روند نباشد، اکثر تحلیل‌گران با استفاده از فیلترهای زمان و قیمت برای تشخیص اعتبار این خط روند‌ها و حذف این اخطارهای مشکوک استفاده می‌کنند.
‌نفوذ ۳ درصد قیمت پایانی در خط روند، فیلتر قیمت محسوب می‌شود و اغلب برای شکسته شدن خطوط روند بلند‌مدت به کار می‌رود و درواقع این مقدار نفوذ به‌عنوان شکسته شدن قطعی خط روند محسوب می‌شود. برای دوره‌های کوتاه‌مدت معیار ۱ درصد نفوذ بهتر است.
‌تحلیل‌گران بازار سرمایه نفوذ کامل همه قیمت‌ها اعم از قیمت بالایی و قیمت پایینی و قیمت پایانی را برای این منظور الزامی می‌دانند.

این سوال لغو شده است.

نفوذ قیمت پایانی در قبول شکست خط روند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

چند درصد نفوذ قیمت پایانی برای قبول شکست خط روند بلند مدت نیاز است؟
تحلیل تکنیکال کلاسیک و ابزارهای آن

پاسخ شما صحیح است
3 درصد
پاسخ شما صحیح است
3 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1درصد 0
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2درصد 0
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 5 درصد 0
پاسخ تشریحی :

شکست خط روند‌
تشکیل قیمت پایانی در انتهای یک روز معاملاتی زیرخط روند در یک روند صعودی، بالای خط روند در یک روند نزولی، بسیار از نفوذهای قیمتی در طول روز معاملاتی مهم‌تر تلقی می‌شود، درعین‌حال تا زمانی که این نفوذ قیمت پایانی به‌اندازه کافی در خط روند نباشد، اکثر تحلیل‌گران با استفاده از فیلترهای زمان و قیمت برای تشخیص اعتبار این خط روند‌ها و حذف این اخطارهای مشکوک استفاده می‌کنند.
‌نفوذ ۳ درصد قیمت پایانی در خط روند، فیلتر قیمت محسوب می‌شود و اغلب برای شکسته شدن خطوط روند بلند‌مدت به کار می‌رود و درواقع این مقدار نفوذ به‌عنوان شکسته شدن قطعی خط روند محسوب می‌شود. برای دوره‌های کوتاه‌مدت معیار ۱ درصد نفوذ بهتر است.
‌تحلیل‌گران بازار سرمایه نفوذ کامل همه قیمت‌ها اعم از قیمت بالایی و قیمت پایینی و قیمت پایانی را برای این منظور الزامی می‌دانند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}