{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/5 طراح سوال: امیر حسین ادیب نیا کد سوال: 9601004
مهلت پاسخ: 1396/1/7 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار با نماد "تکنو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار با نماد "تکنو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بیشتر از 2430
پاسخ صحیح:
بیشتر از 2430
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "تکنو" و توجه به خطوط روند این نماد، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی روز معاملاتی 16 فروردین ماه 1396، قیمت این سهم برابر با 2452 ریال شد که در بازه قیمتی بیشتر از 2430 ریال قرار می گیرد  
 

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار با نماد "تکنو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر از 2430
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر از 2430
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "تکنو" و توجه به خطوط روند این نماد، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی روز معاملاتی 16 فروردین ماه 1396، قیمت این سهم برابر با 2452 ریال شد که در بازه قیمتی بیشتر از 2430 ریال قرار می گیرد  
 

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت تکنوتار با نماد "تکنو" در پایان معاملات روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

پاسخ شما صحیح است
بیشتر از 2430
پاسخ شما صحیح است
بیشتر از 2430
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 2430 0
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2281 تا 2430 0
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2130 تا 2280 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 2130 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "تکنو" و توجه به خطوط روند این نماد، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی روز معاملاتی 16 فروردین ماه 1396، قیمت این سهم برابر با 2452 ریال شد که در بازه قیمتی بیشتر از 2430 ریال قرار می گیرد  
 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}