{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/1/5 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9601002
مهلت پاسخ: 1396/1/6 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌ با نماد "لبوتان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌ با نماد "لبوتان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از3500
پاسخ صحیح:
بالاتر از3500
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "لبوتان" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 3516 ریال شد که در بازه قیمتی بالاتر از 3500 ریال قرار می گیرد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌ با نماد "لبوتان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از3500
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "لبوتان" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 3516 ریال شد که در بازه قیمتی بالاتر از 3500 ریال قرار می گیرد.

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت گروه‌ صنعتي‌ بوتان‌ با نماد "لبوتان" در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 فروردین ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از3500
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از3500 0
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3251 تا 3500 0
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3000 تا 3250 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از3000 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
‌بررسی نمودار نماد "لبوتان" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 3516 ریال شد که در بازه قیمتی بالاتر از 3500 ریال قرار می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}