{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/22 طراح سوال: حامد نوری کد سوال: 9512038
مهلت پاسخ: 1395/12/23 - تا ساعت 16:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مجامع شرکت‌ها
سوال :

زمانی که در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می شود، قیمت سهام بعد از بازگشایی در چه محدوده ای خواهد بود؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5%
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
مجامع شرکت‌ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می شود، قیمت سهام بعد از بازگشایی در چه محدوده ای خواهد بود؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
پاسخ صحیح:
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

‌مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات
زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

مجامع شرکت‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می شود، قیمت سهام بعد از بازگشایی در چه محدوده ای خواهد بود؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0
پاسخ تشریحی :

‌مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات
زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

این سوال لغو شده است.

مجامع شرکت‌ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب می شود، قیمت سهام بعد از بازگشایی در چه محدوده ای خواهد بود؟‌
مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات

پاسخ شما صحیح است
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
پاسخ شما صحیح است
برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد 0
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برابر با قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد با محدوده نوسان 5% 0
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برابر با مجموع سود تخصیص یافته و قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد شرکت بدون محدودیت نوسان 0
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برابر با اختلاف قیمت سهم قبل از بسته شدن نماد و سود تخصیص یافته و بدون محدودیت نوسان 0
پاسخ تشریحی :

‌مجامع عمومی شرکت‌های بورسی: قوانین و تاثیرات
زمانی که  در مجمع یک نماد، سود نقدی تصویب میشود، نماد بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده و میزان سود تقسیمی مورد تایید در مجمع، از قیمت سهم کسر می‌گردد. توجه به این نکته ضروری است که قیمت سهم پس از کسر مقدار سود نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}