{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/21 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9512033
مهلت پاسخ: 1395/12/22 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران و توسعه شاهد
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت عمران و توسعه شاهد در نماد "ثعمرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ ها به ريال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران و توسعه شاهد
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت عمران و توسعه شاهد در نماد "ثعمرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ ها به ريال است.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پائین‌تر از 1900
پاسخ صحیح:
پائین‌تر از 1900
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "ثعمرا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1875 ریال شد که در بازه قیمتی پایین تر از 1900 ریال قرار می گیرد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران و توسعه شاهد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت عمران و توسعه شاهد در نماد "ثعمرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ ها به ريال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین‌تر از 1900
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین‌تر از 1900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "ثعمرا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1875 ریال شد که در بازه قیمتی پایین تر از 1900 ریال قرار می گیرد.

این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران و توسعه شاهد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام  شرکت عمران و توسعه شاهد در نماد "ثعمرا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت‌ ها به ريال است.)

پاسخ شما صحیح است
پائین‌تر از 1900
پاسخ شما صحیح است
پائین‌تر از 1900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2200 0
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2051 - 2200 0
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1900 -2050 0
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین‌تر از 1900 0
پاسخ تشریحی :

تحلیل تکنیکال این امکان را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که محدوده قیمتی سهام مورد نظر خود را در کوتاه مدت پیش‌بینی کنند و درباره آن تصمیم‌گیری نمایند.‌
بررسی نمودار نماد "ثعمرا" و توجه به خطوط روند این نماد در ابتدای هفته گذشته، امکان پیش بینی محدوده قیمتی سهام این شرکت را فراهم نمود. با توجه به قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، قیمت این سهم برابر با 1875 ریال شد که در بازه قیمتی پایین تر از 1900 ریال قرار می گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}