{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/21 طراح سوال: محمد تقی جلوخانی کد سوال: 9512032
مهلت پاسخ: 1395/12/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بازار فرابورس
سوال :

کدام گزینه درباره بازارهای فرابورس صحیح نیست؟‌
آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود.
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند.
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود.
بازار فرابورس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره بازارهای فرابورس صحیح نیست؟‌
آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
پاسخ صحیح:
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

بازار اول: در بازار اول، شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت است. پس از تکمیل مدارک یادشده، هیئت پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط، با پذیرش شرکت موافقت می‌نماید.
بازار دوم: در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول است.
بازار سوم (بازار عرضه): سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار در بازار عرضه معامله می‌شود.
بازار ابزارهای نوین مالی: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید آن‌ها فرصت باقی مانده باشد، قابل پذیرش در این بازار هستند به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها به صورت انحصاری از طریق فرابورس انجام شود.
بازار پایه: این بازار در جهت اجرای بند “ب ” ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است و صرفاً نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند و امکان پذیرش در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، انجام می ‌گیرد.

بازار فرابورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره بازارهای فرابورس صحیح نیست؟‌
آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0
پاسخ تشریحی :

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

بازار اول: در بازار اول، شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت است. پس از تکمیل مدارک یادشده، هیئت پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط، با پذیرش شرکت موافقت می‌نماید.
بازار دوم: در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول است.
بازار سوم (بازار عرضه): سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار در بازار عرضه معامله می‌شود.
بازار ابزارهای نوین مالی: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید آن‌ها فرصت باقی مانده باشد، قابل پذیرش در این بازار هستند به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها به صورت انحصاری از طریق فرابورس انجام شود.
بازار پایه: این بازار در جهت اجرای بند “ب ” ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است و صرفاً نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند و امکان پذیرش در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، انجام می ‌گیرد.

این سوال لغو شده است.

بازار فرابورس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه درباره بازارهای فرابورس صحیح نیست؟‌
آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

پاسخ شما صحیح است
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار دربازار سوم معامله می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معاملات سهام کلیه شرکت‌های سهامی عام دربازارپایه انجام می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک با زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید و با شرط انجام معاملات دست دوم آنها به‌صورت انحصاری از طریق فرابورس، قابل پذیرش در بازارمالی هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اول شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. 0
پاسخ تشریحی :

آشنایی با بازار سرمایه ایران (۲)

بازار اول: در بازار اول، شرکت‌های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت است. پس از تکمیل مدارک یادشده، هیئت پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط، با پذیرش شرکت موافقت می‌نماید.
بازار دوم: در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول است.
بازار سوم (بازار عرضه): سهام شرکت­‌های سهامی به صورت عمده و بلوکی، حق تقدم سهام، پذیره‌نویسی سهام و سایر اوراق بهادار در بازار عرضه معامله می‌شود.
بازار ابزارهای نوین مالی: کلیه ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام مانند انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک که در زمان پذیرش حداقل سه ماه تا سر رسید آن‌ها فرصت باقی مانده باشد، قابل پذیرش در این بازار هستند به شرطی که بعد از پذیرش، معاملات دست دوم آنها به صورت انحصاری از طریق فرابورس انجام شود.
بازار پایه: این بازار در جهت اجرای بند “ب ” ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شده است و صرفاً نقل و انتقال سهام سایر شرکت‌های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند و امکان پذیرش در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، انجام می ‌گیرد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}