به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512030
مهلت پاسخ: 1395/12/19 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/18 طراح سوال: ناهید جابرالانصاری
تحلیل تکنیکال
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
تحلیل تکنیکال
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
تحلیل تکنیکال
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

همانطور که در ویدئو امواج و نقاط پیوت مطرح شده است، پیوت‌ها نقاط انتهای یک روند صعودی یا نزولی هستند که درواقع به عنوان نقاط برگشت از آن‌ها یاد می شود.

به عبارت دیگر پیوت‌ها در انتهای یک موج صعودی، آغازگر یک موج نزولی‌اند و بالعکس. این نقاط در آینده با توجه به ماهیت سقف و کف بودن، نقش حمایت یا مقاومت می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که در ویدئو امواج و نقاط پیوت مطرح شده است، پیوت‌ها نقاط انتهای یک روند صعودی یا نزولی هستند که درواقع به عنوان نقاط برگشت از آن‌ها یاد می شود.

به عبارت دیگر پیوت‌ها در انتهای یک موج صعودی، آغازگر یک موج نزولی‌اند و بالعکس. این نقاط در آینده با توجه به ماهیت سقف و کف بودن، نقش حمایت یا مقاومت می‌گیرند.

تحلیل تکنیکال
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

همانطور که در ویدئو امواج و نقاط پیوت مطرح شده است، پیوت‌ها نقاط انتهای یک روند صعودی یا نزولی هستند که درواقع به عنوان نقاط برگشت از آن‌ها یاد می شود.

به عبارت دیگر پیوت‌ها در انتهای یک موج صعودی، آغازگر یک موج نزولی‌اند و بالعکس. این نقاط در آینده با توجه به ماهیت سقف و کف بودن، نقش حمایت یا مقاومت می‌گیرند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}