به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512028
مهلت پاسخ: 1395/12/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/17 طراح سوال: الهه عظیم پور
عوامل بنیادی تاثیرگذار بر صنایع
سوال :

از نظر تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، کدامیک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی جذاب صنایع مختلف محسوب نمی‌شود؟
‌عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
عوامل بنیادی تاثیرگذار بر صنایع
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
عوامل بنیادی تاثیرگذار بر صنایع
سوال :

از نظر تحلیلگران و سرمایه‌گذاران، کدامیک از گزینه‌های زیر جزو ویژگی جذاب صنایع مختلف محسوب نمی‌شود؟
‌عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشور

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در مطلب "عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشورآمده است، از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ثبات فروش و سودآوری یکی از عوامل جذابیت و مطلوبیت صنایع است. صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، دارای ثبات بیشتری در رویه فروش و سودآوری هستند، نسبت به صنایعی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید می‌کنند. لذا ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی کمتر از سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

 

عوامل بنیادی تاثیرگذار بر صنایع
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در مطلب "عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشورآمده است، از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ثبات فروش و سودآوری یکی از عوامل جذابیت و مطلوبیت صنایع است. صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، دارای ثبات بیشتری در رویه فروش و سودآوری هستند، نسبت به صنایعی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید می‌کنند. لذا ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی کمتر از سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

 

عوامل بنیادی تاثیرگذار بر صنایع
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

طبق آنچه در مطلب "عوامل بنیادی مشترک تاثیرگذار بر صنایع کشورآمده است، از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران ثبات فروش و سودآوری یکی از عوامل جذابیت و مطلوبیت صنایع است. صنایعی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، دارای ثبات بیشتری در رویه فروش و سودآوری هستند، نسبت به صنایعی که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید می‌کنند. لذا ریسک سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی کمتر از سهام شرکت‌های تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.

 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}