به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512027
مهلت پاسخ: 1395/12/17 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/16 طراح سوال: عرفان عبدویس
اوراق مشارکت
سوال :

 آقای محسنی در سبد دارایی خود، اوراق مشارکتی با شرایط زیر دارد:‌
نام اوراق: مشارکت شرکت الف-3ماهه 20%‌
قیمت اسمی هر ورقه: 1،000،000 ريال‌
تاریخ سررسید اول: 1395/07/01‌
تاریخ سررسید دوم: 1395/10/01
‌*یک سال معادل 365 روز است.‌
*از کارمزدها و هزینه های جانبی صرف نظر شده است.‌
چنانچه ایشان بخواهند اوراق خود را در تاریخ 1395/08/15، بفروشند، سود تقریبی هر ورقه در آن تاریخ چقدر خواهد بود؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
اوراق مشارکت
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
اوراق مشارکت
سوال :

 آقای محسنی در سبد دارایی خود، اوراق مشارکتی با شرایط زیر دارد:‌
نام اوراق: مشارکت شرکت الف-3ماهه 20%‌
قیمت اسمی هر ورقه: 1،000،000 ريال‌
تاریخ سررسید اول: 1395/07/01‌
تاریخ سررسید دوم: 1395/10/01
‌*یک سال معادل 365 روز است.‌
*از کارمزدها و هزینه های جانبی صرف نظر شده است.‌
چنانچه ایشان بخواهند اوراق خود را در تاریخ 1395/08/15، بفروشند، سود تقریبی هر ورقه در آن تاریخ چقدر خواهد بود؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

قیمت اسمی اوراق : 1,000,000 ريال

نرخ سود سالانه :  0.2 =20%       

لذا مبلغ سود یک سال هر ورقه برابر می‌شود با:  

ريال 200,000 =0.2×1,000,000

بنابراین سود یک روز آن:   ريال 547.94 = 365÷ 200,000

با توجه به آنکه اوراق مشارکت شرکت الف دارای کوپن سود 3ماهه است، در تاریخ 95/07/01 سود 3ماه (معادل 5درصد اارزش اسمی)، از سوی شرکت به حساب دارنده آن پرداخت می گردد و نیز ارزش اوراق در تاریخ مذکور (95/07/01) برابر با ارزش اسمی آن می‌شود.

 

پس در تاریخ 95/08/15 سود تقریبی هر ورقه برابر است با:

ریال 24,657= 45*547.94

اوراق مشارکت
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

قیمت اسمی اوراق : 1,000,000 ريال

نرخ سود سالانه :  0.2 =20%       

لذا مبلغ سود یک سال هر ورقه برابر می‌شود با:  

ريال 200,000 =0.2×1,000,000

بنابراین سود یک روز آن:   ريال 547.94 = 365÷ 200,000

با توجه به آنکه اوراق مشارکت شرکت الف دارای کوپن سود 3ماهه است، در تاریخ 95/07/01 سود 3ماه (معادل 5درصد اارزش اسمی)، از سوی شرکت به حساب دارنده آن پرداخت می گردد و نیز ارزش اوراق در تاریخ مذکور (95/07/01) برابر با ارزش اسمی آن می‌شود.

 

پس در تاریخ 95/08/15 سود تقریبی هر ورقه برابر است با:

ریال 24,657= 45*547.94

اوراق مشارکت
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

قیمت اسمی اوراق : 1,000,000 ريال

نرخ سود سالانه :  0.2 =20%       

لذا مبلغ سود یک سال هر ورقه برابر می‌شود با:  

ريال 200,000 =0.2×1,000,000

بنابراین سود یک روز آن:   ريال 547.94 = 365÷ 200,000

با توجه به آنکه اوراق مشارکت شرکت الف دارای کوپن سود 3ماهه است، در تاریخ 95/07/01 سود 3ماه (معادل 5درصد اارزش اسمی)، از سوی شرکت به حساب دارنده آن پرداخت می گردد و نیز ارزش اوراق در تاریخ مذکور (95/07/01) برابر با ارزش اسمی آن می‌شود.

 

پس در تاریخ 95/08/15 سود تقریبی هر ورقه برابر است با:

ریال 24,657= 45*547.94

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}