به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512023
مهلت پاسخ: 1395/12/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/14 طراح سوال: مهدی زمانی
دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با نماد " وبیمه" چند درصد از سبد بورسی آن را سهام شرکت "بانک تجارت" تشکیل می‌دهد؟

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با نماد " وبیمه" چند درصد از سبد بورسی آن را سهام شرکت "بانک تجارت" تشکیل می‌دهد؟

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در سایت کدال، می‌توانیم اطلاعات زیر را استخراج کرده و برای محاسبه پاسخ سوال استفاده نماییم:‌
ارزش بازار انتهای دوره بانک تجارت در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 5020 میلیون ریال‌
ارزش بازار انتهای دوره کل پورتفوی بورسی در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 64082 میلیون ریال
‌درصد سهام بانک تجارت در پورتفوی بورسی "وبیمه": حاصل تقسیم عدد 5020 بر 64082 است که معادل 7.83 درصد می‌شود.

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

با توجه به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در سایت کدال، می‌توانیم اطلاعات زیر را استخراج کرده و برای محاسبه پاسخ سوال استفاده نماییم:‌
ارزش بازار انتهای دوره بانک تجارت در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 5020 میلیون ریال‌
ارزش بازار انتهای دوره کل پورتفوی بورسی در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 64082 میلیون ریال
‌درصد سهام بانک تجارت در پورتفوی بورسی "وبیمه": حاصل تقسیم عدد 5020 بر 64082 است که معادل 7.83 درصد می‌شود.

دانش بازار سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

با توجه به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در سایت کدال، می‌توانیم اطلاعات زیر را استخراج کرده و برای محاسبه پاسخ سوال استفاده نماییم:‌
ارزش بازار انتهای دوره بانک تجارت در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 5020 میلیون ریال‌
ارزش بازار انتهای دوره کل پورتفوی بورسی در جدول بورسی شرکت سرمایه‌گذاری بیمه: 64082 میلیون ریال
‌درصد سهام بانک تجارت در پورتفوی بورسی "وبیمه": حاصل تقسیم عدد 5020 بر 64082 است که معادل 7.83 درصد می‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}