به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9512017
مهلت پاسخ: 1395/12/11 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/12/10 طراح سوال: عرفان عبدویس
بازگشت اعتبار
سوال :

آقای محمدی مشتری کارگزاری آگاه، بسته 30 میلیون ریالی 3ماهه(هرماه 30 روز است)، به قیمت 1،575،000 ريال و تاریخ اعمال 95/12/07 خریداری کرده است. چنانچه بسته اعتباری در تاریخ مذکور فعال شده باشد و ایشان از اعتبار خود در روز شنبه، یکشنبه و چهارشنبه به‌طور کامل استفاده نماید. مبلغ بازگشت اعتبار ایشان در روز شنبه مورخ 95/12/14 چقدر خواهد بود؟‌
سرویس جدید اعتبار معاملاتی آگاه: بازگشت اعتبار مصرف نشده!

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
بازگشت اعتبار
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
بازگشت اعتبار
سوال :

آقای محمدی مشتری کارگزاری آگاه، بسته 30 میلیون ریالی 3ماهه(هرماه 30 روز است)، به قیمت 1،575،000 ريال و تاریخ اعمال 95/12/07 خریداری کرده است. چنانچه بسته اعتباری در تاریخ مذکور فعال شده باشد و ایشان از اعتبار خود در روز شنبه، یکشنبه و چهارشنبه به‌طور کامل استفاده نماید. مبلغ بازگشت اعتبار ایشان در روز شنبه مورخ 95/12/14 چقدر خواهد بود؟‌
سرویس جدید اعتبار معاملاتی آگاه: بازگشت اعتبار مصرف نشده!

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

قیمت هر بسته 30 میلیون ریالی 3 ماهه، 1575000 ریال است.(به بخش خدمات درباشگاه مشتریان، بسته های اعتباری مراجعه شود). با توجه به مطالب بیان شده در لینک سوال، ملاک هر ماه برای محاسبه جایزه خوش حسابی 30 روز است بنابراین جایزه خوش حسابی برای یک  روز حاصل تقسیم مبلغ بسته اعتباری یعنی 1575000 بر 90 روز خواهد بود که برابر است با 17500 ریال.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار در بازه زمانی تعیین شده در سوال (تاریخ 7 تا 14 اسفند) از اعتبار استفاده کرده 5 روز است که بصورت زیر در نظر گرفته میشود:

شنبه، یکشنبه و چهارشنبه. 

*روزهای پنج شنبه و جمعه هم تابعی از عملیات مشتری در روز چهارشنبه است. در نتیجه این 2 روز نیز به‌عنوان روزهای استفاده شده از اعتبار در نظر گرفته میشود.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار استفاده نکرده است 2 روز است. 

با توجه به داده های بالا میزان کل جایزه خوش حسابی مشتری برابر است با:

حاصلضرب عدد 2(روز) در 17500(جایزه خوش حسابی هر یک روز) که برابر با 35000 ریال می شود.

بازگشت اعتبار
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

قیمت هر بسته 30 میلیون ریالی 3 ماهه، 1575000 ریال است.(به بخش خدمات درباشگاه مشتریان، بسته های اعتباری مراجعه شود). با توجه به مطالب بیان شده در لینک سوال، ملاک هر ماه برای محاسبه جایزه خوش حسابی 30 روز است بنابراین جایزه خوش حسابی برای یک  روز حاصل تقسیم مبلغ بسته اعتباری یعنی 1575000 بر 90 روز خواهد بود که برابر است با 17500 ریال.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار در بازه زمانی تعیین شده در سوال (تاریخ 7 تا 14 اسفند) از اعتبار استفاده کرده 5 روز است که بصورت زیر در نظر گرفته میشود:

شنبه، یکشنبه و چهارشنبه. 

*روزهای پنج شنبه و جمعه هم تابعی از عملیات مشتری در روز چهارشنبه است. در نتیجه این 2 روز نیز به‌عنوان روزهای استفاده شده از اعتبار در نظر گرفته میشود.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار استفاده نکرده است 2 روز است. 

با توجه به داده های بالا میزان کل جایزه خوش حسابی مشتری برابر است با:

حاصلضرب عدد 2(روز) در 17500(جایزه خوش حسابی هر یک روز) که برابر با 35000 ریال می شود.

بازگشت اعتبار
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
پاسخ تشریحی :

قیمت هر بسته 30 میلیون ریالی 3 ماهه، 1575000 ریال است.(به بخش خدمات درباشگاه مشتریان، بسته های اعتباری مراجعه شود). با توجه به مطالب بیان شده در لینک سوال، ملاک هر ماه برای محاسبه جایزه خوش حسابی 30 روز است بنابراین جایزه خوش حسابی برای یک  روز حاصل تقسیم مبلغ بسته اعتباری یعنی 1575000 بر 90 روز خواهد بود که برابر است با 17500 ریال.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار در بازه زمانی تعیین شده در سوال (تاریخ 7 تا 14 اسفند) از اعتبار استفاده کرده 5 روز است که بصورت زیر در نظر گرفته میشود:

شنبه، یکشنبه و چهارشنبه. 

*روزهای پنج شنبه و جمعه هم تابعی از عملیات مشتری در روز چهارشنبه است. در نتیجه این 2 روز نیز به‌عنوان روزهای استفاده شده از اعتبار در نظر گرفته میشود.

تعداد روزهایی که مشتری از اعتبار استفاده نکرده است 2 روز است. 

با توجه به داده های بالا میزان کل جایزه خوش حسابی مشتری برابر است با:

حاصلضرب عدد 2(روز) در 17500(جایزه خوش حسابی هر یک روز) که برابر با 35000 ریال می شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}