{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/9 طراح سوال: امیر رمضانیان کد سوال: 9512015
مهلت پاسخ: 1395/12/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در معاملات بازار بورس طی یک جلسه معاملاتی، در چه صورت قیمت پایانی سهام یک شرکت با قیمت آخرین معامله آن برابر خواهد شد؟
معرفی سایت tsetmc.com-بخش سوم

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد.
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد.
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در معاملات بازار بورس طی یک جلسه معاملاتی، در چه صورت قیمت پایانی سهام یک شرکت با قیمت آخرین معامله آن برابر خواهد شد؟
معرفی سایت tsetmc.com-بخش سوم

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
پاسخ صحیح:
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در معاملات بازار بورس طی یک جلسه معاملاتی، در چه صورت قیمت پایانی سهام یک شرکت با قیمت آخرین معامله آن برابر خواهد شد؟
معرفی سایت tsetmc.com-بخش سوم

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در معاملات بازار بورس طی یک جلسه معاملاتی، در چه صورت قیمت پایانی سهام یک شرکت با قیمت آخرین معامله آن برابر خواهد شد؟
معرفی سایت tsetmc.com-بخش سوم

پاسخ شما صحیح است
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
پاسخ شما صحیح است
زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که از ابتدا تا انتهای جلسه معاملاتی، تمام معاملات در حداکثر یا حداقل قیمت خود به مقدار حجم مبنا یا بیشترمعامله شده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد. 0
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: زمانی که حجم معاملات برابر یا بیشتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که حجم معاملات کمتر از حجم معاملات میانگین ماهانه باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}