{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/8 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9512012
مهلت پاسخ: 1395/12/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و اختیار معامله صحیح نیست؟
‌مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود.
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود.
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است.
مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و اختیار معامله صحیح نیست؟
‌مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و اختیار معامله صحیح نیست؟
‌مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0
این سوال لغو شده است.

مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و اختیار معامله صحیح نیست؟
‌مقایسه بازار آتی و بازار اختیار معامله

پاسخ شما صحیح است
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
پاسخ شما صحیح است
هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی پس از پایان جلسه معاملاتی بر مبنای قیمتهای تسویه، حساب خریدار و فروشنده به‌روز رسانی می‌شود. اما در بازار اختیار معامله فقط مبلغ خرید اختیار معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده واریز می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در بازار آتی هنگام اخذ قرارداد وجهی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمی‌شود و فقط وجه تضمین در حساب خریدار و فروشنده بلوکه میشود. 0
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار اختیار معامله هر دو طرف قرارداد(خریدار و فروشنده) در معرض ریسک قرار دارند و در صورت نکول متحمل جریمه می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار اختیار معامله میزان وجه تضمین برای قراردادهای مختلف متفاوت است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}