{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/3 طراح سوال: شجاع الدین جهاندیده کد سوال: 9512005
مهلت پاسخ: 1395/12/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام گزینه در مورد تحلیل تکنیکال صحیح است؟‌
ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن‌ها

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است.
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند.
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید.
تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد تحلیل تکنیکال صحیح است؟‌
ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن‌ها

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
پاسخ صحیح:
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0 پاسخ صحیح
تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد تحلیل تکنیکال صحیح است؟‌
ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن‌ها

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد تحلیل تکنیکال صحیح است؟‌
ابزارهای تحلیل تکنیکال و کلیات آن‌ها

 

پاسخ شما صحیح است
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
پاسخ شما صحیح است
یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بازار سرمایه ‌فقط دارای دو نوع روند صعودی یا نزولی است. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از ابزارها که برای زمان خنثی و ثبات قیمت‌ها استفاده می‌شود اسیلاتور است. 0
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تعداد سهامداران عمده، از مهمترین مواردی است که در رسم خطوط حمایتی و مقاومتی باید در نظر گرفته شوند. 0
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: الگوی ab=cd از عمومی‌ترین الگوهای فیبوناچی به شمار می‌آید. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}