{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/12/1 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9512001
مهلت پاسخ: 1395/12/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اوراق خزانه اسلامی
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص اوراق خزانه اسلامی صحیح نیست؟‌
اوراق خزانه اسلامی(اخزا)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود.
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند.
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است.
اوراق خزانه اسلامی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص اوراق خزانه اسلامی صحیح نیست؟‌
اوراق خزانه اسلامی(اخزا)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
پاسخ صحیح:
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0 پاسخ صحیح
اوراق خزانه اسلامی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص اوراق خزانه اسلامی صحیح نیست؟‌
اوراق خزانه اسلامی(اخزا)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0
این سوال لغو شده است.

اوراق خزانه اسلامی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص اوراق خزانه اسلامی صحیح نیست؟‌
اوراق خزانه اسلامی(اخزا)

پاسخ شما صحیح است
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
پاسخ شما صحیح است
اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اوراق خزانه اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق خزانه اسلامی (اخزا، سخا) از نوع اوراق با کوپن دریافت سود هستند و با مبلغ اسمی یک میلیون ریال منتشر می‌شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورت نیاز پیمانکاران به وجه نقد، ایشان می‌توانند زودتر از سر رسید اوراق خزانه اسلامی خود را بعد از تنزیل، به کسر بفروشند. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از اهداف انتشار اوراق خزانه اسلامی، تسویه بدهی‎‌های دولت به طلبکاران غیر دولتی است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}