{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/25 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9511048
مهلت پاسخ: 1395/11/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزیای سرمایه گذاری با سرمایه مازاد نیست؟‌
ویدیو:اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس – سرمایه مازاد

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر
تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزیای سرمایه گذاری با سرمایه مازاد نیست؟‌
ویدیو:اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس – سرمایه مازاد

پاسخ صحیح:
کسب بازدهی متوسط بیشتر
پاسخ صحیح:
کسب بازدهی متوسط بیشتر
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0 پاسخ صحیح
تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزیای سرمایه گذاری با سرمایه مازاد نیست؟‌
ویدیو:اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس – سرمایه مازاد

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کسب بازدهی متوسط بیشتر
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
کسب بازدهی متوسط بیشتر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از مزیای سرمایه گذاری با سرمایه مازاد نیست؟‌
ویدیو:اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس – سرمایه مازاد

پاسخ شما صحیح است
کسب بازدهی متوسط بیشتر
پاسخ شما صحیح است
کسب بازدهی متوسط بیشتر
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عدم بدهکاری و مقروض شدن به دیگران 0
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: کاهش اضطراب 0
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غلبه منطق بر احساس 0
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کسب بازدهی متوسط بیشتر 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}