{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/24 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9511045
مهلت پاسخ: 1395/11/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل بنیادی
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی صحیح است؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد.
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد.
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود.
تحلیل بنیادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی صحیح است؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
پاسخ صحیح:
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی صحیح است؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی صحیح است؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در تجزیه و تحلیل به شیوه بنیادی، امکان تفکیک و گروه‌بندی شرکت‌ها بر اساس صنایع مختلف حوزه فعالیتشان وجود ندارد. 0
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رویکرد کل به جزء در تحلیل بنیادی، به‌طور کلی ابتدا وضعیت کلی اقتصاد کشور و پس از آن حوزه‌های تخصصی‌تر و صنایع مختلف بررسی شده و در نهایت صورت‌های مالی شرکت ارزیابی می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از نقاط ضعف تحلیل بنیادی این است که در بلند مدت تاثیر گذار نبوده و برای سرمایه‌گذاران با دید کوتاه مدت کارایی دارد. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از ابزار مورد استفاده در تحلیل بنیادی، ابزار مالی است که در آن رفتار تولید کننده و مصرف کننده بررسی می‌شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}