{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/23 طراح سوال: حمید رضا صفری کد سوال: 9511041
مهلت پاسخ: 1395/11/24 - تا ساعت 14:00
150 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس‌ با نماد "ثفارس" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس‌ با نماد "ثفارس" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از2180
پاسخ صحیح:
بالاتر از2180
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس‌ با نماد "ثفارس" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از2180
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از2180
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت عمران‌ و توسعه‌ فارس‌ با نماد "ثفارس" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است)

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از2180
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از2180
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2180 0
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2081 تا 2180 0
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1980 تا 2080 0
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پائین تر از1980 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}