{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/13 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9511024
مهلت پاسخ: 1395/11/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل بنیادی
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی نیست؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد.
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند.
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است.
تحلیل بنیادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی نیست؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
پاسخ صحیح:
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0 پاسخ صحیح
تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی نیست؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص تحلیل بنیادی نیست؟‌
آشنایی با اصول اولیه تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
پاسخ شما صحیح است
در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عواملی که در تحلیل بنیادی بررسی می‌شوند، تاثیرشان بر نوسان قیمت در بلندمدت اتفاق می‌افتد. 0
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تحلیل بنیادی ارزش دارایی‌ها بر اساس متغیرهای بنیادی محاسبه شده و با ارزش دفتری آن‌ها مورد مقایسه قرار می‌گیرد. چنانچه ارزش محاسبه شده بیشتر از ارزش دفتری باشد، زمان خرید دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در فرایند تحلیل بنیادی، با توجه به متغیرهای خرد و کلان اقتصادی و غیراقتصادی، شرکت‌های ارزشمند با ترازنامه‌های قوی و منطقی شناسایی می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از معیارهای ارزشگذاری سهام شرکت، پیش‌بینی رشد آن در آینده است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}