به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9511023
مهلت پاسخ: 1395/11/14 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/11/13 طراح سوال: محسن محمد
اعتبار معاملاتی
سوال :

یکی از مشتریان کارگزاری آگاه، مبلغ 30 میلیون ریال اعتبار 6 ماهه و 30 میلیون ریال وام قرض الحسنه 6 ماهه با تاریخ اعمال یکسان دریافت نموده است. در صورت تسویه به موقع اعتبار و وام دریافتی، چه مبلغی جایزه خوش حسابی دریافت می‌کند؟
‌خدمت ویژه کارگزاری آگاه در دریافت اعتبار معاملاتی

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
اعتبار معاملاتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
اعتبار معاملاتی
سوال :

یکی از مشتریان کارگزاری آگاه، مبلغ 30 میلیون ریال اعتبار 6 ماهه و 30 میلیون ریال وام قرض الحسنه 6 ماهه با تاریخ اعمال یکسان دریافت نموده است. در صورت تسویه به موقع اعتبار و وام دریافتی، چه مبلغی جایزه خوش حسابی دریافت می‌کند؟
‌خدمت ویژه کارگزاری آگاه در دریافت اعتبار معاملاتی

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
اعتبار معاملاتی
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
اعتبار معاملاتی
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}