{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/9 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9511014
مهلت پاسخ: 1395/11/10 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بازار آتی
سوال :

درخصوص معاملات بازار آتی، کدام گزینه صحیح نیست؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد.
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است.
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است.
بازار آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخصوص معاملات بازار آتی، کدام گزینه صحیح نیست؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
پاسخ صحیح:
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0 پاسخ صحیح
بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخصوص معاملات بازار آتی، کدام گزینه صحیح نیست؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0
این سوال لغو شده است.

بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخصوص معاملات بازار آتی، کدام گزینه صحیح نیست؟
بازار آتی سکه و کالا به زبان ساده

پاسخ شما صحیح است
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
پاسخ شما صحیح است
دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نحوه محاسبه سود و زیان در سیستم معاملاتی به صورت روزانه با نحوه محاسبه به صورت معمولی که از تفاوت خرید و فروش محاسبه می‌شود، فرق دارد. 0
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دوره حراج تک قیمتی شامل یک دوره گشایش و یک حراج تک قیمتی است. 0
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اطلاعیه‌های فرایمد تحویل، حاوی اطلاعاتی از قبیل تعریف قرارداد، بورس کالا، بانک عامل، مشتری فروشنده، مشتری خریدار، سکه بانکی، اندازه هر قرارداد و فرایند تحویل است. 0
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در تابلو معاملات آتی سکه در هر سررسید، تعداد موقعیت های باز نشان دهنده مجموع موقعیت های تعهدی باز در آن سررسید، در هر لحظه از زمان است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}