{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/4 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9511009
مهلت پاسخ: 1395/11/5 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از موارد زیر از دلایل پیشخور شدن قیمت ها در سهام نیست؟
‌ویدیو: بازارخوانی – دام پیشخور شدن قیمت ها

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از دلایل پیشخور شدن قیمت ها در سهام نیست؟
‌ویدیو: بازارخوانی – دام پیشخور شدن قیمت ها

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
پاسخ صحیح:
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از دلایل پیشخور شدن قیمت ها در سهام نیست؟
‌ویدیو: بازارخوانی – دام پیشخور شدن قیمت ها

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از موارد زیر از دلایل پیشخور شدن قیمت ها در سهام نیست؟
‌ویدیو: بازارخوانی – دام پیشخور شدن قیمت ها

پاسخ شما صحیح است
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
پاسخ شما صحیح است
تغییرات تکنیکال در شرکت ها
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اخبار تاثیرگذار بر صنعت 0
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تغییرات قیمت های جهانی 0
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تغییرات تکنیکال در شرکت ها 0
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}