{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/11/3 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9511006
مهلت پاسخ: 1395/11/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

این تعریف مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟‌
"این نوع سهام، به ندرت در بازار خرید و فروش می‌شود. برای این نوع سهام، خریدار یا فروشنده به سختی یافت می‌شود. بین قیمت خرید و فروش این نوع سهم ممکن است تفاوت زیادی وجود داشته باشد."‌
دیکشنری بورسی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این تعریف مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟‌
"این نوع سهام، به ندرت در بازار خرید و فروش می‌شود. برای این نوع سهام، خریدار یا فروشنده به سختی یافت می‌شود. بین قیمت خرید و فروش این نوع سهم ممکن است تفاوت زیادی وجود داشته باشد."‌
دیکشنری بورسی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سهام غیر فعال
پاسخ صحیح:
سهام غیر فعال
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این تعریف مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟‌
"این نوع سهام، به ندرت در بازار خرید و فروش می‌شود. برای این نوع سهام، خریدار یا فروشنده به سختی یافت می‌شود. بین قیمت خرید و فروش این نوع سهم ممکن است تفاوت زیادی وجود داشته باشد."‌
دیکشنری بورسی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهام غیر فعال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهام غیر فعال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این تعریف مربوط به کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟‌
"این نوع سهام، به ندرت در بازار خرید و فروش می‌شود. برای این نوع سهام، خریدار یا فروشنده به سختی یافت می‌شود. بین قیمت خرید و فروش این نوع سهم ممکن است تفاوت زیادی وجود داشته باشد."‌
دیکشنری بورسی

پاسخ شما صحیح است
سهام غیر فعال
پاسخ شما صحیح است
سهام غیر فعال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهام ممتاز 0
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سهام آزاد شناور 0
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهام جایزه 0
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سهام غیر فعال 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}