{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/10/27 طراح سوال: حامد مددی کد سوال: 9510044
مهلت پاسخ: 1395/10/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه از مزایای اصلی بازار بورس نسبت به سایر بازارهای موازی نیست؟‌‌
ویدیو:مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای اصلی بازار بورس نسبت به سایر بازارهای موازی نیست؟‌‌
ویدیو:مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
امکان کسب سود در شرایط رکودی
پاسخ صحیح:
امکان کسب سود در شرایط رکودی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای اصلی بازار بورس نسبت به سایر بازارهای موازی نیست؟‌‌
ویدیو:مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان کسب سود در شرایط رکودی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
امکان کسب سود در شرایط رکودی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه از مزایای اصلی بازار بورس نسبت به سایر بازارهای موازی نیست؟‌‌
ویدیو:مزایای سرمایه گذاری در بازار بورس

 

پاسخ شما صحیح است
امکان کسب سود در شرایط رکودی
پاسخ شما صحیح است
امکان کسب سود در شرایط رکودی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قابلیت نقدشوندگی بالا 0
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: امکان کسب سود در شرایط رکودی 0
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده بالاتر با توجه به ریسک بهینه 0
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نبود حد سرمایه مجاز 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}