{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/10/20 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9510035
مهلت پاسخ: 1395/10/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی صحیح نیست؟‌‌
مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی: بررسی مزایا و معایب

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند.
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند.
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند.
تحلیل تکنیکال و بنیادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی صحیح نیست؟‌‌
مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی: بررسی مزایا و معایب

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
پاسخ صحیح:
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0 پاسخ صحیح
تحلیل تکنیکال و بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی صحیح نیست؟‌‌
مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی: بررسی مزایا و معایب

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال و بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی صحیح نیست؟‌‌
مقایسه تحلیل تکنیکال و بنیادی: بررسی مزایا و معایب

پاسخ شما صحیح است
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
پاسخ شما صحیح است
یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هدف تحلیل بنیادی برقرار کردن ارتباط میان علت و معلول بین حرکات قیمت و اخبار اقتصادی است. در حالیکه در تحلیل تکنیکال قیمت حرف اول را می‌زند. 0
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همیشه تحلیلگران بنیادی نسبت به تغییرات قیمت با شک و تردید می‌نگرند و به دنبال چرایی و علت تغییر قیمت در میان اطلاعات و داده‌های مالی هستند. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از قوانین طلایی تحلیل بنیادی این است که زمانی که سهمی قیمت بازار آن از ارزش ذاتی بالاتر است خریداری کنید و منتظر بمانید تا بازار متوجه این اشتباه شود. 0
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیل تکنیکال حرکت قیمت و رفتار بازار را بررسی می‌کند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}