{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/10/19 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9510033
مهلت پاسخ: 1395/10/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در خصوص 8  طرز فکر سازنده که می تواند ما را برای کسب ثروت راهنمایی کند، کدام جمله صحیح نیست؟
‌ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب ثروت

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد.
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود.
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است.
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص 8  طرز فکر سازنده که می تواند ما را برای کسب ثروت راهنمایی کند، کدام جمله صحیح نیست؟
‌ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب ثروت

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
پاسخ صحیح:
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص 8  طرز فکر سازنده که می تواند ما را برای کسب ثروت راهنمایی کند، کدام جمله صحیح نیست؟
‌ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب ثروت

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص 8  طرز فکر سازنده که می تواند ما را برای کسب ثروت راهنمایی کند، کدام جمله صحیح نیست؟
‌ثروتمندشدن تا ۳۰ سالگی: ۸ طرز فکر سازنده برای کسب ثروت

پاسخ شما صحیح است
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
پاسخ شما صحیح است
یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از مهم‌ترین دلایل "پس‌انداز کردن" باید سرمایه‌گذاری مناسب در جهت خلق سرمایه بیشتر باشد. 0
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: پرداخت هزینه برای خرید کتاب در واقع یک سرمایه‌گذاری مالی و زمان گذاشتن برای مطالعه آن کتاب یک سرمایه‌گذاری زمانی خواهد بود. 0
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جذب ثروت یک تعهد همیشگی برای افراد ثروتمند بوده و هست، که لازمه این تعهد برای کسب ثروت، تمرکز، شجاعت، دانش و تلاش بسیار است. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از روش‌های ثروتمند شدن این است که تلاش کنیم تا دیگران ما را براساس قدرت خریدمان بشناسند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}