{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/10/14 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9510026
مهلت پاسخ: 1395/10/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اختیار معامله
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟‌
انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد.
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است.
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند.
اختیار معامله
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟‌
انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
پاسخ صحیح:
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0 پاسخ صحیح
اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟‌
انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0
این سوال لغو شده است.

اختیار معامله
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر در خصوص اختیار معامله صحیح نیست؟‌
انجام معاملات اختیار خرید و فروش در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
پاسخ شما صحیح است
قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اختیار معامله، قراردادی است که طی آن خریدار حق دارد میزان معینی از دارایی مشخص شده در قرارداد را باقیمت معین و در زمان مشخص بخرد یا بفروشد. 0
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در اختیارمعامله فروشنده قرارداد در ازای مبلغ معینی، حق خرید و فروش قرارداد را به خریدار اعطا می‌کند و آماده فروش دارایی است. 0
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قراردادهای اختیار معامله استاندارد شامل 5 هزار اختیار معامله یک واحدی است. 0
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سازوکار اعمال قراردادهای اختیار معاملات بصورت غیرخودکار است و دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل، باید درخواست خود را به کارگزاری اعلام نمایند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}