{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/10/5 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9510008
مهلت پاسخ: 1395/10/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به مطالب گفته شده در ویدئوی زیر، مناسب ترین زمان فروش سهم در ساعات معاملات، چه زمانی است؟‌
و‌یدیو:بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد.
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد.
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطالب گفته شده در ویدئوی زیر، مناسب ترین زمان فروش سهم در ساعات معاملات، چه زمانی است؟‌
و‌یدیو:بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
پاسخ صحیح:
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطالب گفته شده در ویدئوی زیر، مناسب ترین زمان فروش سهم در ساعات معاملات، چه زمانی است؟‌
و‌یدیو:بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به مطالب گفته شده در ویدئوی زیر، مناسب ترین زمان فروش سهم در ساعات معاملات، چه زمانی است؟‌
و‌یدیو:بازارخوانی – بهترین زمان معامله در روز

پاسخ شما صحیح است
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
پاسخ شما صحیح است
9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم به قیمت هدف رسیده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9 الی 9:15 _ در صورتی که قیمت سهم از حمایت برگشته باشد. 0
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12:15 الی 12:30 _ در صورتی که مقاومت سهم شکسته شده باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}