{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/9/29 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9509041
مهلت پاسخ: 1395/9/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

منافع و حقوق سهامداران
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
منافع و حقوق سهامداران در شرکت‌های بورسی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد.
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است.
منافع و حقوق سهامداران
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
منافع و حقوق سهامداران در شرکت‌های بورسی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
پاسخ صحیح:
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0 پاسخ صحیح
منافع و حقوق سهامداران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
منافع و حقوق سهامداران در شرکت‌های بورسی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0
این سوال لغو شده است.

منافع و حقوق سهامداران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از موارد زیر صحیح نیست؟‌
منافع و حقوق سهامداران در شرکت‌های بورسی

پاسخ شما صحیح است
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
پاسخ شما صحیح است
حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در رای‌گیری ساده، هر سهم یک حق رای داشته و به همان اندازه می‌تواند در تصمیمات کلان شرکت سهیم باشد. 0
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در رای‌گیری تجمعی تعداد آرای هر رای دهنده در تعدادمدیرانی که باید برای هیئت مدیره انتخاب شوند، ضرب می‌شود و این عدد می‌شود حق رای هر رای‌دهنده 0
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حق رای در مجامع شرکت‌ها جزو حقوق مالی سهامداران شرکت‌های بورسی است. 0
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حق تقدم افزایش سرمایه جزو حقوق مالی سهامداران یک شرکت است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}