به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9509014
مهلت پاسخ: 1395/9/10 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/9/9 طراح سوال: مریم طلایی
افزایش سرمایه
سوال :

شرکت الف طبق اعلامیه صدور مجوز افزایش سرمایه  که در سایت کدال درج شده، مجاز به افزایش سرمایه 40 درصدی از محل سود انباشته است (قرار است سرمایه شرکت از 5000000000000ریال به 7000000000000 ریال افزایش یابد). با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 1225 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم برای روز بازگشایی چه قدر خواهد بود؟
‌‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
افزایش سرمایه
سوال :

شرکت الف طبق اعلامیه صدور مجوز افزایش سرمایه  که در سایت کدال درج شده، مجاز به افزایش سرمایه 40 درصدی از محل سود انباشته است (قرار است سرمایه شرکت از 5000000000000ریال به 7000000000000 ریال افزایش یابد). با توجه به اینکه قیمت پایانی سهم در آخرین روزمعاملاتی قبل از مجمع افزایش سرمایه آن 1225 ریال بوده است، قیمت تئوریک سهم برای روز بازگشایی چه قدر خواهد بود؟
‌‌
افزایش سرمایه شرکت‌ها در بازار سرمایه: راهنمای کامل

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
افزایش سرمایه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}