{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/9/7 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9509013
مهلت پاسخ: 1395/9/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟
۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود.
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند.
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟
۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
پاسخ صحیح:
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟
۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قوانین و ضوابط مربوط به عرضه اولیه به روش حراج صحیح نیست؟
۳ روش متداول در عرضه اولیه و قوانین ثبت سفارش و انجام معاملات آن

 

پاسخ شما صحیح است
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
پاسخ شما صحیح است
در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سهامی که در روز عرضه اولیه به فروش نمی‌­رسد و یا معامله آن باطل می­‌شود باید طبق نظر مدیرعامل بورس در روزهای آتی عرضه شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روز عرضه اولیه، صرفاً سهامدارانی می­‌توانند سهام خود را عرضه نمایند که در زمره سهامداران متعهد عرضه قرار داشته باشند. 0
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در صورتی که بیشتر از ۵۰ درصد از سهام آگهی شده برای عرضه اولیه به روش حراج در روز عرضه اولیه به فروش برسد، بورس مکلف است کلیه معاملات را باطل نموده و عرضه اولیه را به روز دیگری موکول نماید. 0
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارگزار فروشنده می­‌تواند پس از گذشت حداقل ۱۰ دقیقه از زمان گشایش نماد، اقدام به عرضه سهام نماید. وی باید عرضه سهام را به گونه ای انجام دهد که تا پایان جلسه رسمی معاملاتی، عرضه انجام شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}