{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/9/3 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9509009
مهلت پاسخ: 1395/9/4 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت وضیعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 95 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ،سهام شرکت پارس شهاب چند درصد از پرتفوی بورسی شرکت مذکور راشکیل میدهد؟
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضیعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 95 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ،سهام شرکت پارس شهاب چند درصد از پرتفوی بورسی شرکت مذکور راشکیل میدهد؟
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ صحیح:
25.5 درصد
پاسخ صحیح:
25.5 درصد
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضیعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 95 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ،سهام شرکت پارس شهاب چند درصد از پرتفوی بورسی شرکت مذکور راشکیل میدهد؟
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
25.5 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
25.5 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضیعیت پرتفوی منتهی به 30 مهر 95 شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ،سهام شرکت پارس شهاب چند درصد از پرتفوی بورسی شرکت مذکور راشکیل میدهد؟
‌ارزش دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری

 

پاسخ شما صحیح است
25.5 درصد
پاسخ شما صحیح است
25.5 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 12.5 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 18.6 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 25.5 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 28.6 درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}