{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/9/3 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9509008
مهلت پاسخ: 1395/9/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبد گردانی
سوال :

کدام جمله در مورد قرارداد سبدگردانی صحیح است؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد.
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد.
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد.
سبد گردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قرارداد سبدگردانی صحیح است؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
پاسخ صحیح:
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0 پاسخ صحیح
سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قرارداد سبدگردانی صحیح است؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0
این سوال لغو شده است.

سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد قرارداد سبدگردانی صحیح است؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
پاسخ شما صحیح است
سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرقدرکه حجم آورده سرمایه‌گذار بیشتر باشد، درصد سهم کارمزد سبدگردان نیز در سیستم بیشتر تعریف می‌گردد. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه گذار می تواند در قرارداد خود تعیین کند که سبدگردان صنایع خاصی را در سبد وی مورد معامله قرار ندهد. 0
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هر سبد (پرتفو) یک امین سبد هم دارد که معمولا مدیرعامل شرکت سبدگردانی این وظیفه را می پذیرد. 0
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پس از عقد قرارداد سبدگردانی میان سبدگردان و سرمایه‌گذار، یک کد اختصاصی برای سبدگردان طرف قرارداد از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می شود تا با ان بتواند معاملات سرمایه گذار را انجام دهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}