{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/9/2 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9509005
مهلت پاسخ: 1395/9/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار آتی و سهام
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟
تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود.
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است.
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست.
تفاوت بازار آتی و سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟
تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0 پاسخ صحیح
تفاوت بازار آتی و سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟
تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0
این سوال لغو شده است.

تفاوت بازار آتی و سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص بازار آتی و سهام صحیح نیست؟
تفاوت های بازار اوراق بهادار و آتی سکه

پاسخ شما صحیح است
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
پاسخ شما صحیح است
هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی اگر حجم معاملات نیم ساعت پایانی مساوی یا بیشتر از 20 درصد حجم کل معاملات جلسه معاملاتی شد، قیمت تسویه بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های معامله شده در نیم ساعت پایانی محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ملاک محاسبه دامنه نوسان روز بعد، در بازار سهام قیمت پایانی و در بازار آتی قیمت تسویه است. 0
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هم در بازار آتی و هم در بازار سهام قیمت پایانی (تسویه) حتما باید با آخرین قیمت معامله شده برابر باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در بازار آتی برای محاسبه سود و زیان روزانه معاملات از قیمت تسویه استفاده میشود در حالیکه در بازار سهام اینگونه نیست. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}