{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/25 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9508047
مهلت پاسخ: 1395/8/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت‌های مالی
سوال :

کدام گزینه در مورد ترازنامه نادرست است؟‌
4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است.
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود.
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد.
صورت‌های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ترازنامه نادرست است؟‌
4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
پاسخ صحیح:
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0 پاسخ صحیح
صورت‌های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ترازنامه نادرست است؟‌
4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0
این سوال لغو شده است.

صورت‌های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در مورد ترازنامه نادرست است؟‌
4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
پاسخ شما صحیح است
ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ترازنامه جزو صورت‌های مالی اساسی است که منعکس کننده اقلام دائمی واحد تجاری در پایان یک دوره زمانی مشخص است. 0
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این گزارش خلاصه‌ای از ؛ دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام، معمولا پایان سال مالی شرکت ارائه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش‌های ارائه شده در ترازنامه در حساب‌های مختلف نشان‌دهنده ارزش‌های جاری هستند. 0
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در حقیقت ترازنامه بیان می‌کند یک شرکت چه میزان دارایی ( زمین، ساختمان، وجه نقد و ..) و چه میزان بدهی ( حساب‌های پرداختنی و …) دارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}