{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/25 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9508046
مهلت پاسخ: 1395/8/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
سوال :

کدام جمله در مورد سبدگردانی صحیح نیست؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد.
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است.
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند.
سبدگردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد سبدگردانی صحیح نیست؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
پاسخ صحیح:
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد سبدگردانی صحیح نیست؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0
این سوال لغو شده است.

سبدگردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام جمله در مورد سبدگردانی صحیح نیست؟
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
پاسخ شما صحیح است
حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: شرکت سبدگردان باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده باشد. 0
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداقل سرمایه مورد نیاز هر مشتری برای انعقاد قرارداد سبدگردانی حدود 2 میلیارد تومان است. 0
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سبدگردانی عبارت از تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار است. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزدها در فرایند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می‌شوند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}