{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/24 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9508045
مهلت پاسخ: 1395/8/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به ویژگی‌های دانش و تجربه سرمایه‌گذار، میزان سرمایه و زمان کافی، کدام‌ یک از موارد زیر، شرایط مناسب برای انتخاب روش سبدگردانی است؟‌
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ویژگی‌های دانش و تجربه سرمایه‌گذار، میزان سرمایه و زمان کافی، کدام‌ یک از موارد زیر، شرایط مناسب برای انتخاب روش سبدگردانی است؟‌
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ صحیح:
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
پاسخ صحیح:
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ویژگی‌های دانش و تجربه سرمایه‌گذار، میزان سرمایه و زمان کافی، کدام‌ یک از موارد زیر، شرایط مناسب برای انتخاب روش سبدگردانی است؟‌
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به ویژگی‌های دانش و تجربه سرمایه‌گذار، میزان سرمایه و زمان کافی، کدام‌ یک از موارد زیر، شرایط مناسب برای انتخاب روش سبدگردانی است؟‌
سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
پاسخ شما صحیح است
سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه کم، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری کم، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری بالا، نداشتن زمان کافی جهت سرمایه گذاری، دارای دانش کافی از بازار 0
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سرمایه زیاد، ریسک پذیری پایین، دارای زمان کافی جهت سرمایه گذاری، نداشتن دانش کافی از بازار 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}