{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/23 طراح سوال: الهه عظیم‌پور کد سوال: 9508042
مهلت پاسخ: 1395/8/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سبد گردانی
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد کارمزد سبدگردانی صحیح نیست؟
‌سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد.
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود.
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود.
سبد گردانی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد کارمزد سبدگردانی صحیح نیست؟
‌سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0 پاسخ صحیح
سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد کارمزد سبدگردانی صحیح نیست؟
‌سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0
این سوال لغو شده است.

سبد گردانی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر در مورد کارمزد سبدگردانی صحیح نیست؟
‌سبدگردانی معاملات اوراق بهادار در کارگزاری آگاه - بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه

پاسخ شما صحیح است
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
پاسخ شما صحیح است
در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هر چقدر آورده سرمایه گذار بیشتر باشد درصد سهم کارمزد سبدگردان در سیستم کمتر تعریف می گردد. 0
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورتی که سبدگردان بتواند بازدهی بیش از نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی را کسب کند، عملا کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمی کند. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد در فرآیند سبدگردانی با توجه به بازدهی کسب شده سبدگردان تعریف می شود. 0
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کارمزد سبدگردان به صورت درصدی از سود مازاد بر نرخ سود سپرده کوتاه مدت بانکی تعریف می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}