{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/22 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9508041
مهلت پاسخ: 1395/8/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند.
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد.
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
پاسخ صحیح:
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

وقتی سهام شرکتی بالاتر از قیمت ذاتی خود در بازار سهام معامله میشود، چه اتفاقی در ادامه رخ میدهد؟‌
‌ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
پاسخ شما صحیح است
وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در زمان رکود و بدبینی ارزش بازاری سهام بالاتر از ارزش ذاتی خود خواهد ماند. 0
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 0
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: وقتی سرمایه‌گذاران پیشرو متوجه بالا بودن قیمت سهام می‌شوند، فروش خود را آغاز کرده و سبب کاهش قیمت بازار می‌شوند. 0
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: شرکت با ادامه این روند افزایش سرمایه خواهد داد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}