{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/19 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9508037
مهلت پاسخ: 1395/8/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
سوال :

شرکتی بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره، مبلغ 1۰ تومان رابرای سود تقسیمی در نظر گرفته است. سود سال آینده اعلامی این شرکت 50 تومان است. قیمت سهم با فرض p/e=5 و با توجه به روش ارزشگذاری به روش p/e، چقدر خواهد بود؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 250 تومان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 250 تومان
گزینه {{1+1}}: 260 تومان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 260 تومان
گزینه {{2+1}}: 240 تومان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 240 تومان
گزینه {{3+1}}: 230 تومان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 230 تومان
ارزش ذاتی سهام
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکتی بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره، مبلغ 1۰ تومان رابرای سود تقسیمی در نظر گرفته است. سود سال آینده اعلامی این شرکت 50 تومان است. قیمت سهم با فرض p/e=5 و با توجه به روش ارزشگذاری به روش p/e، چقدر خواهد بود؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
260 تومان
پاسخ صحیح:
260 تومان
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0 پاسخ صحیح
ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکتی بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره، مبلغ 1۰ تومان رابرای سود تقسیمی در نظر گرفته است. سود سال آینده اعلامی این شرکت 50 تومان است. قیمت سهم با فرض p/e=5 و با توجه به روش ارزشگذاری به روش p/e، چقدر خواهد بود؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
260 تومان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
260 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0
این سوال لغو شده است.

ارزش ذاتی سهام
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

شرکتی بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره، مبلغ 1۰ تومان رابرای سود تقسیمی در نظر گرفته است. سود سال آینده اعلامی این شرکت 50 تومان است. قیمت سهم با فرض p/e=5 و با توجه به روش ارزشگذاری به روش p/e، چقدر خواهد بود؟
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
260 تومان
پاسخ شما صحیح است
260 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 260 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 240 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 230 تومان 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}