{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/19 طراح سوال: ماریا نطاقی کد سوال: 9508034
مهلت پاسخ: 1395/8/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام گزینه با توجه به ارزیابی سهام شرکت بر اساس دیدگاه سودآوری آن، نادرست است؟‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است.
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است.
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود.
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه با توجه به ارزیابی سهام شرکت بر اساس دیدگاه سودآوری آن، نادرست است؟‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ صحیح:
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
پاسخ صحیح:
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه با توجه به ارزیابی سهام شرکت بر اساس دیدگاه سودآوری آن، نادرست است؟‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه با توجه به ارزیابی سهام شرکت بر اساس دیدگاه سودآوری آن، نادرست است؟‌
ارزش گذاری سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار

پاسخ شما صحیح است
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
پاسخ شما صحیح است
قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین کننده ارزش ذاتی سهام است. 0
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین قیمت است. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش ذاتی سهام بر مبنای هر گونه منافعی است که درآینده حاصل از منافع شرکت تعیین می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سهام در بلند مدت از ارزش ذاتی خود دور میشود تا زمانی که افزایش سرمایه اتفاق بیافتد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}