{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/15 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9508025
مهلت پاسخ: 1395/8/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی