{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/15 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9508025
مهلت پاسخ: 1395/8/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ صحیح:
هزینه‌های مالی
پاسخ صحیح:
هزینه‌های مالی
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هزینه‌های مالی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هزینه‌های مالی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

هزینه‌های وام شرکت، جزو کدام‌یک از هزینه‌های زیر قرار می‌گیرد؟
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
هزینه‌های مالی
پاسخ شما صحیح است
هزینه‌های مالی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه‌های عملیاتی 0
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های سربار 0
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: هزینه‌های مالی 0
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچ کدام 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}