{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/11 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9508021
مهلت پاسخ: 1395/8/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود، مفهوم کدام یک از موارد زیر است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی
گزینه {{3+1}}: درآمد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمد
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود، مفهوم کدام یک از موارد زیر است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ صحیح:
درآمد
پاسخ صحیح:
درآمد
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود، مفهوم کدام یک از موارد زیر است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0
گزینه {{3+1}}: درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود، مفهوم کدام یک از موارد زیر است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما صحیح است
درآمد
پاسخ شما صحیح است
درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سود هر سهم 0
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حاشیه سود ناخالص 0
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود عملیاتی 0
گزینه {{3+1}}: درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}