{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/5 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9508013
مهلت پاسخ: 1395/8/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

نوعی از دارایی که نشان دهنده سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت بوده و حق اختراع ، سرقفلی از جمله این دارایی ها است به تعریف کدامیک از گزینه های زیر می پردازد؟
‌4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نوعی از دارایی که نشان دهنده سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت بوده و حق اختراع ، سرقفلی از جمله این دارایی ها است به تعریف کدامیک از گزینه های زیر می پردازد؟
‌4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دارایی های ثابت نامشهود
پاسخ صحیح:
دارایی های ثابت نامشهود
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نوعی از دارایی که نشان دهنده سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت بوده و حق اختراع ، سرقفلی از جمله این دارایی ها است به تعریف کدامیک از گزینه های زیر می پردازد؟
‌4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دارایی های ثابت نامشهود
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دارایی های ثابت نامشهود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

نوعی از دارایی که نشان دهنده سرمایه گذاری بلند مدت در شرکت بوده و حق اختراع ، سرقفلی از جمله این دارایی ها است به تعریف کدامیک از گزینه های زیر می پردازد؟
‌4 صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما صحیح است
دارایی های ثابت نامشهود
پاسخ شما صحیح است
دارایی های ثابت نامشهود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دارایی های جاری 0
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: دارایی های ثابت نامشهود 0
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی های مولد 0
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اسناد دریافتنی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}