{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/3 طراح سوال: مجید دشت بزرگی کد سوال: 9508008
مهلت پاسخ: 1395/8/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در کدام گزینه به‌درستی تعریف شده است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است.
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است.
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود.
دانش بازار سرمایه
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در کدام گزینه به‌درستی تعریف شده است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ صحیح:
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
پاسخ صحیح:
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در کدام گزینه به‌درستی تعریف شده است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ترازنامه یا صورت وضعیت مالی در کدام گزینه به‌درستی تعریف شده است؟‌
‌۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

 

پاسخ شما صحیح است
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
پاسخ شما صحیح است
ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن سود و زیان شرکت ثبت شده است. 0
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن، دارایی، بدهی و سرمایه شرکت(حقوق صاحبان سهام) ثبت شده است. 0
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن گردش وجوه نقد ثبت شده است. 0
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ترازنامه یکی از صورت‌های مالی اساسی است که در آن عملکرد شرکت در یک دوره ثبت می‌شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}