{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
خروج
خروج
(کد بآشگاه / {{clubCode}})
راهنما
راهنما
پشتیبانی
پشتیبانی
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/2 طراح سوال: امیرحسین ادیب نیا کد سوال: 9508005
مهلت پاسخ: 1395/8/5 - تا ساعت 14:00
180 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد با نماد "خزامیا"در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد با نماد "خزامیا"در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ صحیح:
1000 تا 1170
پاسخ صحیح:
1000 تا 1170
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد با نماد "خزامیا"در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1000 تا 1170
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1000 تا 1170
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت زامیاد با نماد "خزامیا"در پایان معاملات روز چهارشنبه 26 آبان ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است)

 

پاسخ شما صحیح است
1000 تا 1170
پاسخ شما صحیح است
1000 تا 1170
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1340 0
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1171 تا 1340 0
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1000 تا 1170 0
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کمتر از 1000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}