{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/8/1 طراح سوال: مریم طلایی کد سوال: 9508003
مهلت پاسخ: 1395/8/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام مورد از اجزای دارایی های جاری محسوب نمی شود؟
۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی
گزینه {{1+1}}: حق اختراع پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حق اختراع
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد از اجزای دارایی های جاری محسوب نمی شود؟
۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ صحیح:
حق اختراع
پاسخ صحیح:
حق اختراع
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد از اجزای دارایی های جاری محسوب نمی شود؟
۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حق اختراع
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حق اختراع
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام مورد از اجزای دارایی های جاری محسوب نمی شود؟
۴ صورت مالی بسیار مهم و کاربرد آنها در تحلیل بنیادی

پاسخ شما صحیح است
حق اختراع
پاسخ شما صحیح است
حق اختراع
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اسناد دریافتنی 0
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حق اختراع 0
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: موجودی کالا 0
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق بهادار قابل فروش 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}