به قله توانایی خود صعود کنید
راهنما
ورود به بآشگاه
خروج از بآشگاه
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
کد سوال: 9507046
مهلت پاسخ: 1395/7/29 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
تاریخ انتشار: 1395/7/28 طراح سوال: عرفان عبدویس
وام قرض الحسنه در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :

آقای احمدی در سطح 6 (تفتان) بآشگاه قرار دارد. رسوب مانده حساب ایشان تا  پایان شهریورماه 300 میلیون ريال است. با توجه به بسته های وام قرض الحسنه موجود در بآشگاه و نیز با فرض اینکه ایشان هیچگونه مانده رسوبی از ماه‌های گذشته نداشته باشند، حداکثر میزان وامی که آقای احمدی میتواند دریافت نماید کدام است؟
‌دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را وارد کنید:
پاسخ خود را انتخاب کنید:
وام قرض الحسنه در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}:
وام قرض الحسنه در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :

آقای احمدی در سطح 6 (تفتان) بآشگاه قرار دارد. رسوب مانده حساب ایشان تا  پایان شهریورماه 300 میلیون ريال است. با توجه به بسته های وام قرض الحسنه موجود در بآشگاه و نیز با فرض اینکه ایشان هیچگونه مانده رسوبی از ماه‌های گذشته نداشته باشند، حداکثر میزان وامی که آقای احمدی میتواند دریافت نماید کدام است؟
‌دریافت وام قرض الحسنه برای معاملات اوراق بهادار از کارگزاری آگاه

پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخها :
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
وام قرض الحسنه در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما:
{{CustomerAnswerText}}
پاسخ صحیح:
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شما
گزینه {{$index+1}}: پاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
وام قرض الحسنه در بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه
سوال :
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
پاسخ شما صحیح است
{{CorrectAnswerText}}
گزینه {{$index+1}}: پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{$index+1}}:
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}