{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1395/7/27 طراح سوال: شیدا کیخسروی کد سوال: 9507044
مهلت پاسخ: 1395/7/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
سوال :

درخواست دریافت گواهی آمادگی تحویل چه زمانی است و جریمه عدم ثبت این درخواست چیست؟
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
آتی سکه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخواست دریافت گواهی آمادگی تحویل چه زمانی است و جریمه عدم ثبت این درخواست چیست؟
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
پاسخ صحیح:
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخواست دریافت گواهی آمادگی تحویل چه زمانی است و جریمه عدم ثبت این درخواست چیست؟
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
این سوال لغو شده است.

آتی سکه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

درخواست دریافت گواهی آمادگی تحویل چه زمانی است و جریمه عدم ثبت این درخواست چیست؟
‌معاملات قراردادهای آتی سکه و کالا: راهنمای کامل

پاسخ شما صحیح است
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
پاسخ شما صحیح است
دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دو روز کاری قبل از پایان قرارداد _ 1 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دو روزکاری قبل از پایان قرارداد _ 2 درصد ارزش قرارداد بر اساس قیمت تسویه همان روز معاملاتی ارائه درخواست 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}